Laste Tervisekooli õppekoha kasutamise tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Laste Tervisekooli huvikool tegutseb Haridus- ja Teadusministreeriumi kinnitatud õppekava alusel (õppekava kood 170757). Õppekava on kättesaadav http://lastetervisekool.ee/oppekava

2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

2.1. Õppeperiood algab 4. septembril 2023 ja kestab 31. maini 2024.
2.2. Riigi- ja rahvuspühadel õppetööd ei toimu.
2.3. Huvikooliga on võimalik liituda vabade õppekohtade olemasolul kogu õppeaasta vältel.
2.4. Laste Tervisekooli õppetöö alane info on kättesaadav Stuudiumis https://lastetervisekool.ope.ee
2.5. Lapsevanemal on kohustus teavitada huvikooli õpilase puudumisest esimsel võimalusel https://lastetervisekool.ope.ee

3. VANUSEGRUPID

3.1. Laste Tervisekoolis toimub õppetöö neljas vanusegrupis:
3.1.1. 5-7 aastased lapsed
3.1.2. 7-10 aastased lapsed
3.1.3. 9-12 aastased lapsed
3.1.4. 12 aastased ja vanemad lapsed
3.2. Laps võib osaleda ühe vanusegrupi mitme erineva grupi õppetöös.
3.3. Lapsevanem on kohustatud kinnitama 30. oktoobriks 2023 lapse osalemise Tartu linna toetuste infosüsteemis aadressil http://tartu.ee/kotoetused/kinnitus
2.3. Huvikooli grupid fikseeritakse 01.10.2023 seisuga. Kui selleks ajaks selgub, et mõni grupp ei ole täitunud või on ületäitunud, siis võib huvikool teha muudatusi tunniplaanis.

4. ÕPPETASU

4.1. Õppetasu kehtestab MTÜ Tervis ja Sport juhatus. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel ning info õppetasu kohta on kättesaadav http://lastetervisekool.ee/treeningud_lastele/
4.2. Kui ühest perest osaleb Laste Tervisekoolis mitu last, siis kehtib neile soodushind -10%
4.3. Lapse puudumise korral tasaarveldust puudutud tundide osas ei teha. Pikaajalise haiguse (vähemalt 14 päeva) korral sõlmitakse igal juhtumil eraldi kokkulepe e-kirja teel, lepingu peatamise või lõpetamise osas esimsel võimalusel. Tagantjärgi kokkuleppeid ei sõlmita ja tasaarveldust ei tehta.
4.4. Lapsevanemale saadetakse arve iga kuu 10-ndaks kuupäevaks avalduses märgitud e-posti aadressile. Arve tasumise tähtaeg on 5 päeva.

5. ÕPPEKOHA KASUTAMISE LÕPETAMINE

5.1. Huvikooli õppekoha kasutamine lõppeb automaatselt õppeaasta lõpuga 31.05.2024
5.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja, kui õpilane on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud
5.3. Õpilane arvatakse huvikoolist välja õppetasu kahekuulise võlgnevuse korral
5.4. Õpilane arvatakse huvikoolist välja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.5. Õppekohast on võimalik loobuda lapsevanema kirjaliku (sh e-kirjaga saadetud) avalduse alusel omal soovil, mis esitatakse vähemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist;

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Vaidlused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel, kui kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.